Categories: erko

Čo je eRko?

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách, organizovanie tematických výletov a táborov. Cieľom je vychovávať deti a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. eRko poskytuje formáciu animátorov prostredníctvom kurzov, prednášok, metodických materiálov. Program tak zabezpečujú vyškolení animátori, ktorí sa dobrovoľne venujú deťom vo svojom voľnom čase.

Motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

eRko u nás

V našej farnosti eRko pôsobí od roku 2008, keď sme sa pod vedením Mirka Jozefiaka začali stretávať v rámci záujmového krúžku v škole. Postupne sme organizovali prvé stretká pre deti každú sobotu na fare počas školského roka, a tak fungujeme až doteraz. Každé stretko sa nesie v nejakej téme; biblia, život svätých, hracie a tvorivé stretká, opekačky, sánkovačky… Okrem aktivít vo farnosti chodíme na výlety organizované pre všetkých eRkárov zo Slovenska, napr. misijné púte, vysielačky – vysielanie koledníkov Dobrej noviny a rôzne iné.

Najväčšou otvorenou akciou eRka je Dobrá novina, ktorá je už súčasťou nášho farského spoločenstva. V rámci koledníckej akcie deti počas Vianoc ohlasujú radostnú zvesť o narodení Ježiša v rodinách a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Vyvrcholením celoročnej práce animátorov s deťmi je detský letný tábor.

Spolu sdeťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti aindividuality každého človeka. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá,vytvárať priateľstvá a žiť radosť. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňaťrodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva. Chceme deťom poskytnúť možnosťformovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame immyšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci. Byť animátorom je pre nás poslaním.