Categories: Život v cirkvi

Nekresťanský pochod čertov

Povedzme NIE nekresťanskému pochodu čertov.
Po minuloročnej premiére kontroverzného pochodu čertov (diablov) v Piešťanoch sa druhý ročník tohto
podujatia presúva 9. decembra tohto roku do Bratislavy. V Piešťanoch bude opäť 15. decembra. Usporiadatelia
zaiste očakávajú dobrý zisk. Otázne však je na úkor čoho bude dosiahnutý. Na stránke
www.music-zone.eu/certovske-vianoce-certi-z-rakuska-v-bratislave-a-pochod-certov-v-piestanoch je táto akcia
označená ako „čertovské Vianoce“ čo vzbudzuje zaiste rozporuplné pocity. Vianoce sú kresťanskými
sviatkami Narodenia Pána Ježiša a symbolizujú v rámci európskej kultúry túžbu po dobre, kráse a láske.
Spájanie tohto kresťanského sviatku s vizuálnymi ohavnosťami, na ktoré si obyvateľstvo bohužiaľ už pomaly
zvyká počas tzv. helloweenu, amerického sviatku importovaného na Slovensko obchodnými reťazcami, je
krajne nevhodné. Ako môžeme vidieť z priloženej fotodokumentácie, vizuálna stránka akcie vôbec
nepripomína stáročné ľudové zvyky, na ktoré sa organizátori odvolávajú. Masky účastníkov pochodu čertov,
vykazujú démonickú a hororovú ohavnosť, evokujúcu reálne satanistický podtext. Nejedná sa
o nejakých insitných folkloristických čertov, ale skôr o des vzbudzujúcu predstavu skutočných diablov.

Nie je potrebné príliš hlboké vzdelanie v teológii, aby každý dokázal pochopiť, že ostentatívne
prezentovanie diabla počas Vianoc je nezlúčiteľné s ich kresťanským posolstvom a predstavuje ich
protiklad. Pokiaľ sa tak deje na verejnom priestranstve, s hlasnou propagáciou a zároveň sa popri tom
zneužíva pojem Vianoc, je to v príkrom rozpore s tvrdením slovenskej ústavy o cyrilo-metodskom
dedičstve, ktoré by malo byť jedným z konštitutívnych prvkov slovenskej štátnosti.

Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to
urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista. Národy urážajúce Boha svojim konaním na seba
privolávajú Boží trest. Boh nedopustí beztrestné urážanie svojho Syna.

Protestujeme proti tzv. pochodu čertov v Bratislave aj v Piešťanoch!