Categories: Akcie

Deň otvorených dverí na katolíckej univerzite 2020

Vážení priatelia,
v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným.
Veď posúďte sami: trvalo iba „krátkych“ desať rokov od pádu komunizmu,
kým vznikla nová, slobodná, verejná vysoká škola, ktorá sa môže hrdo hlásiť
ku katolíckej viere a našim náboženským tradíciám a koreňom.
Katolícka univerzita v Ružomberku začínala v roku 2000 s dvoma
fakultami – pedagogickou a filozofickou, postupne sa rozšírila aj o fakultu
zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes
v univerzitnom meste Ružomberok nájdete aj novú modernú budovu
univerzitnej knižnice a nové športové ihriská. KU dnes navštevuje takmer
tritisícsedemsto študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo 70
študijných programov.
Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou
univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom,
ktorej absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách. Sme otvorení každej
zmysluplnej spolupráci a spolupracujeme s mnohými slovenskými
univerzitami doma, ako aj v zahraničí. Veríme, že ako geografický stred
Slovenska sa pre ostatných partnerov staneme akousi „centrálnou“, spájajúcou
a zjednocujúcou univerzitou.
Pri aktuálnom dvadsiatom výročí KU ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili
o jej vznik a neskorší rozvoj, či už ide o osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o
takejto škole, alebo politikov, ktorí neváhali svojím hlasom v parlamente
v roku 2000 podporiť vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku.
Nemôžem však s vďakou obísť ani vás, ktorí ste v minulosti neváhali
podporiť – morálne či materiálne – túto ustanovizeň. Ďakujem tiež rodinám,
ktoré neváhali vyslať a ďalej dávajú študovať svoje deti študovať na Katolícku
univerzitu do Ružomberka. Moja vďaka patrí v neposlednom rade aj
pedagógom a zamestnancom, ktorí sa svojou prácou podieľajú na rozvoji našej
alma mater.
Osobitná a náležitá vďaka patrí otcom biskupom, ktorí sa pred dvoma
desaťročiami rozhodli, že zriaďovateľom novej vysokej školy bude
Konferencia biskupov Slovenska. Naši otcovia biskupi sprevádzajú Katolícku
univerzitu už dvadsať rokov svojimi modlitbami, radami a usmerneniami.
Ďakujem im za to – a tiež prosím, aby nás ako dobrí pastieri viedli aj naďalej.
Príbeh Katolíckej univerzity píše ešte len svoje prvé stránky. Jej
doterajších dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou – ak ich dá Pán Boh.
Stojí pred nami veľké poslanie – pokračovať v budovaní Božieho diela. V
našom prípade to znamená posväcovať (sa), pestovať rozum, múdrosť a vzťah
k Pravde, a kultivovať myslenie mladých. Slovami nedávno svätorečného
kardinála Johna Henryho Newmana, „ide nám o silu, stálosť, šírku a všestrannosť
rozumu, ovládanie vlastných schopností a inštinktívne správny odhad vecí, ktoré sa
pred nami objavia“.
Vážení dobrodinci, pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity, ktorá sa
pripomína vždy v poslednú januárovú nedeľu, a pri 20. výročí vzniku našej
najvyššej katolíckej vzdelávacej inštitúcie, vás prosím aj do ďalších rokov o
vaše modlitby, podporu a priazeň pre Katolícku univerzitu. Naším cieľom je
integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti, preto aj naďalej chceme
najmä skutkami napĺňať naše motto „formujeme mysle a srdcia“.
Na uskutočnenie tohto dôležitého poslania potrebujeme aj vás!


v Ružomberku
na Nedeľu KU 26.1.2020
Jaroslav Demko
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku