Categories: Život v cirkvi

Františkáni v Mútnom

V dňoch od 23. do 28. júla sa v našej farnosti uskutočnilo stretnutie mladých z celého Slovenska formou tábora vo františkánskom duchu pod názvom ,,GIFRA“ (z tal. Františkánska mládež). Cieľom Gifry je vychovávať mladých ľudí k ľudskému, plnohodnotnému životu, k živému kresťanstvu podľa príkladu sv. Františka a sv. Kláry. Ich výchova smeruje k tomu, aby sa stali autormi svojho života, aby objavili svoje vlastné povolanie a aby zakúsili bratské spoločenstvo. Učia sa včleňovať do spoločenského života ako bratia a sestry, schopní učiť sa zodpovednosti a solidárnosti s chudobnými, s chorými, s trpiacimi a odpovedať tak na sociálne otázky dnešnej doby.

Popri bohatom programe pre františkánskych mladých bol i pre našich farníkov z Mútneho vytvorení bohatý duchovno – spoločenský program. Program začal 23. júla svätou omšou v našom kostole. Keďže počasie v nasledujúcich dňoch bolo priam ideálne, tak mladý spolu s Františkánmi navštívili chatu pod Pilskom vo Vajdovkách, kde sa konala sv. omša po nej spoločná opekačka a taktiež sa uskutočnil spoločný výstup na vrchol Pilska. V sobotu 27. júla sa v areáli základnej školy uskutočnil  pre naše malé deti kultúrno – zábavný program a následne po večernej sv. omši pre  našich farníkov bol pripravený chutný guláš s bohatým programom, v ktorom nám františkánska mládež priblížila radostnou formou osobnosť i udalosti zo života svätého Antona. V nedeľa 28. júla sa s nami františkáni rozlúčili svätou omšou v našom kostole.

Veľká vďaka patrí všetkých organizátorom, sponzorom a nakoniec bratom Františkánom.

(S.Kubaľák)