Categories: Modlitba, Modlitby matiek

Januárové trojdnie modlitieb matiek

Milé mamičky,

na začiatku nového roku 2024 Vám posielame srdečný pozdrav a vyprosujeme Vám i nám milosť, aby sme sa dokázali tešiť z maličkostí všedných dní a vzdávať vďaky Pánovi za jeho úžasnú lásku a zhovievavosť voči nám.

Chvíľ, keď nás chce niekto obdarovať, nie je až tak veľa. Mali by sme si ich strážiť a očakávať ich s radosťou. Modlitebné trojdnia určite medzi ne patria. Každý, kto len trochu chce, sa môže pripojiť k týmto modlitbám a prijať dary, ktoré má Pán pripravené.

Môžeme sa pripojiť k mamičkám, ktoré pripravujú trojdnie v kostole. Alebo si môžeme pripraviť trojdnie vo svojej skupinke. Alebo doma s rodinou. Alebo možno v prírode, v úplnej samote sa môžeme spojiť so zástupom ľudí dobrej vôle celého sveta, ktorí sa v ten deň modlia na rovnaký úmysel.

Ak sa rozhodnete pripojiť doma, už v piatok si pripravte stolík ako na MM. Každý deň si otvorme Sväté písmo na daný deň a na papierik si napíšme úmysel daného dňa. Hneď ráno sa v duchu pripojme ku všetkým ľuďom celého sveta, ktorí sa modlia na ten istý úmysel. Vo voľných chvíľach opakovane čítajme Slovo a úmysel dňa.

Prosme Ducha Svätého, aby sa nás dotýkal. Nech Božie slovo otvára naše srdcia pre Božie riešenia.

Milé mamičky, veľmi sa tešíme na duchovné spoločenstvo.

Nech nás Pán požehná radosťou.

S láskou              mama Jana Pajanová

Čítania na januárové trojdnie s krátkymi zamysleniami:

Piatok 26. januára 2024

Odprosujeme Pána za naše hriechy

Kniha Sirachovcova 48, 17 – 21

„A zostala iba malá (čiastka) národa s panovníkom z Dávidovho rodu. Niektorí konali, čo bolo bohumilé, iní sa dopúšťali mnohých hriechov. Ezechiáš opevnil svoje mesto, do jeho stredu dal priviesť vodu, (pričom) museli prerúbať skalu železom, a vybudovali vodnú nádrž. Za jeho vlády vytiahol proti nemu Sennacherib, vyslal rabsakeho, aby napnul ruku proti nim. Svoju ruku zdvihol proti Sionu a pyšne si počínal, pretože bol mocný. Vtedy sa im zachveli srdcia aj s rukami, zvíjali sa bolesťou ako ženy pri pôrode.“

   Aj vtedy, veľmi dávno, to bolo podobne ako teraz. Keď Pán upozorňoval, robil zázraky, nikto nedbal. Zvíjať sa od bolesti začali až vtedy, keď ich začal prenasledovať pyšný nepriateľ. Dnes nezáleží na tých okolo nás. Ani na niektorých. Záleží na mne a na mojom správaní, na mojich postojoch, na tom, čo sa deje v mojom srdci. Vojny, ktoré tam vediem, sú dnes najdôležitejšie na celej zemi.

Pýtajme sa: pripravujem opevnenie z modlitieb, lásky, ochoty, prijatia a odpustenia pre mojich najbližších ako Ezechiáš, alebo si počínam pyšne ako Sennacherib? Kde sa skrýva pýcha môjho srdca? Prosme Pána, aby nám ju pomohol odhaliť.

Sobota 27. januára 2024

Prosíme o obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom

Kniha Judita 11, 1 – 7

„Holofernes jej povedal: „Neboj sa, žena, a upokoj sa vo svojom srdci. Ja som neublížil nikomu, kto sa rozhodol slúžiť Nabuchodonozorovi, kráľovi celej zeme. Keby tvoj ľud, čo býva v horách, nebol mnou opovrhol, nebol by som teraz proti nemu zdvihol kopiju; ale toto si sami zavinili. A teraz mi povedz: Prečo si od nich utiekla a prebehla si k nám? Tým, že si sem prišla, zachránila si sa. Buď bez starosti! Túto noc i potom ostaneš nažive. Nik ti neublíži. Bude sa s tebou zaobchádzať dobre, ako sa zaobchádza so sluhom môjho pána, kráľa Nabuchodonozora.“

   Judita mu povedala: „Prijmi láskavo slová svojej služobnice a dovoľ tvojej otrokyni hovoriť pred tebou. To, čo poviem túto noc svojmu pánovi, nebude lož. Ak si budeš počínať podľa slov svojej otrokyne, Boh privedie tvoje podujatie k úspešnému koncu a môj pán sa nebude musieť zrieknuť svojich zámerov. Nech žije Nabuchodonozor, kráľ celej zeme, a nech žije jeho moc! On ťa poslal napraviť na správnu cestu všetko živé, lebo tvojím pričinením mu budú slúžiť nielen ľudia, ale svojou silou dosiahneš, že aj poľná zver, dobytok a nebeské vtáky budú žiť pod vládou Nabuchodonozora a celého jeho domu.

   Stáva sa, že máme strach modliť sa za tých, ktorí odvádzajú naše deti do zajatia nepriateľa: výrobcovia zlých a násilníckych počítačových hier; díleri drog; prevádzkovatelia pornografie; majitelia malých krčiem, ktorí predávajú alkohol aj podnapitým ľuďom; poslanci, ktorí obhajujú presadenie zákonov, ktoré sú celkom proti životu a proti Božiemu poriadku…

V sobotu prichádzame prosiť o obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Sväté písmo nám dnes ponúka rozhovor medzi dvomi nepriateľmi. Pán nám cez Holofernesa hovorí: „Neboj sa, žena, a upokoj sa vo svojom srdci… nik ti neublíži…“ Nebojme sa teda, nik nám neublíži, keď dnes odovzdáme do rúk Pána Ježiša ľudí, ktorí odviedli práve naše deti alebo deti našich blízkych, alebo odviedli našich manželov…

Pán určite prijme naše slová, ak sa mu prihovoríme pokorne, láskavo a s bázňou. Vypočuje našu modlitbu a On bude konať. My máme tých ľudí len odovzdať a Pán nájde riešenie. On oslobodí nás aj tých, ktorí ublížili nám a našim deťom, tak ako to prisľúbil – privedie naše podujatie k úspešnému koncu.

Nedeľa 28. januára 2024

Chválime Pána a ďakujeme mu za všetko, čo sme v našom živote dostali

Izaiáš 1, 18 – 20

„Poďte, pravoťme sa! – hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele). Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove.“

   Chváľme Pána za jeho moc zmeniť chod vecí, za chvíle, keď premenil naše šarlátové hriechy a očistil miesta špiny v našom srdci, že sa skvejú ako biely sneh. Spomínajme s veľkou vďakou na čas, keď sme boli otvorené Božím riešeniam a poslúchali sme. Ďakujme za dobro zeme, ktoré požívame. Ďakujme za dar radosti a pokoja, ktorý sme dostali, a môžeme ho odovzdávať cez našich najbližších tomuto svetu. Chváľme Pána za MM, za úžasnú charizmu, ktorú dostala naša zakladateľka Veronica Williams, a za novú celosvetovú koordinátorku z Francúzska Anne-Céline Asselinovú, ktorá povedie komunitu Útecha ďalej.

Nech je radosť tejto nedele úzko spojená so zmŕtvychvstaním nášho Pána Ježiša Krista a nech naplní naše domovy radosťou, mierou vrchovatou, natrasenou.