Categories: Modlitba, Modlitby matiek

Modlíme sa deviatnik za Slovensko

Milé mamičky,

srdečne Vás pozdravujeme. Dnes sa začíname modliť deviatnik za voľby v našej krajine. Žasneme nad tým, ako sme všetci v tomto čase pozvaní k modlitbe. Náš Pán zjednocuje veriacich na celom Slovensku modliť sa na rovnaký úmysel. Je to veľké požehnanie a milosť. Už teraz sa môžeme tešiť z duchovného spoločenstva mnohých ľudí, s ktorými sme spojení cez nebo. 

Povzbudzujeme Vás, aby Modlitba za obnovu zaznievala denne zo všetkých kútov našej krajiny. Nech Nebeský Otec vyleje svojho Ducha na svoj ľud…, nech nám dá novú skúsenosť so svojou mocou…, aby jeho láska rástla medzi nami a jeho kráľovstvo prišlo k nám… Veď sme jeho ľud a jemu patríme. Má nás veľmi rád a osobitne mu záleží na našom národe. Nebojme sa. Modlime sa. Úplne mu dôverujme. Všetky naše obavy odovzdajme do Ježišových rúk, on sa postará. S ním rozlíšime aj to, koho máme voliť.

A keď sa dozvieme, kto voľby vyhral, nebuďme sklamané. Napíšme si do našich zošitov víťaza volieb a modlime sa za tých, ktorým Pán zverí našu krajinu.

Nech pokoj vládne vnútri našich hradieb… 

Mamičky drahé, buďte požehnané. Nech Pán chráni naše rodiny aj naše domovy.

S láskou         mama Jana Pajanová

P.S.1. Ak ste sa ešte nerozhodli, ktorý deviatnik sa budete modliť, posielame Vám ten, ktorý sme dostali od FKI – Fóra kresťanských inštitúcií, kam patrí aj Hnutie Modlitby matiek. Nájdete ho v prílohe.

P.S.2. Modlitba za obnovu

Otče, modlíme sa za OBNOVU. Prosíme, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám nový obraz tvojej slávy, novú skúsenosť s tvojou mocou, novú plnosť viery v tvoje Slovo a nové zasvätenie sa tvojej službe, aby tvoja láska rástla medzi nami a tvoje kráľovstvo prišlo k nám. Veríme, Otče, že nás ochrániš pred úkladmi diabla, ktorý chce zničiť tvoje plány a úmysly. Vyhlasujeme ťa za Pána našich životov. Nech sa stane tvoja vôľa. Amen. 

Deviatnik od FKI

Modlitba na každý deň:

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!
Svet i človek vyšiel z Tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej
spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.
Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine.
Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán
a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj,
zmierenie, slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie
spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým.
Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – komu dáme svoj hlas.
Pomôž nám, aby sme rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa
svojho najlepšieho presvedčenia.
Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo
pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu
štyroch rokov.
Osobitná modlitba na daný deň – nasleduje hneď nižšie

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

 1. deň štvrtok (21. septembra)
  Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi
  generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú
  múdrosť!
 2. deň piatok (22. septembra)
  Pane, chceme byť tvorivo verní. Túžime sa verne živiť cez stáročiami
  overené korene pravdy a múdrosti a súčasne prijímať všetko, čo je dobré,
  autentické a nové.
 3. deň sobota (23. septembra)
  Pane, nechceme ísť na ľudí s pravdou ako s kladivom! Nechceme ani robiť
  falošné kompromisy s pravdou v mene láskavosti. Nauč nás, Pane, byť
  otvorení pre jedno i druhé – verne sa držať pravdy a úprimne milovať
  blížneho.
 4. deň nedeľa (24. septembra)
  Pane, dávaj nám čím viac bratov a sestier, ktorí nám dokážu sprítomňovať
  tvoju múdrosť, lásku, kreativitu a ktorí budú pracovať a tvoriť pre
  zveľaďovanie spoločného dobra. Uvedomujeme si, že akí budeme my, taká
  bude naša krajina.
 5. deň pondelok (25. septembra)
  Pane, aj keď  je dialóg niekedy ťažký, chceme tento prostriedok, ktorý si
  nám dal, v otvorenosti, múdrosti a láske využívať pre hľadanie toho, čo
  slúži pre zmierenie a pokrok všetkých.
 6. deň utorok (26. septembra)
  Formovanie budúcej generácie – výchova a vzdelávanie našich detí – je
  náročným, no krásnym umením. Pane, žehnaj naše rodiny, školy, výchovné
  zariadenia, aby sme v dnešnom náročnom svete viedli deti k láske
  a veľkorysosti voči blížnym, k obdivu a vďačnosti voči stvorenstvu, aby
  boli naplnení nádejou a budovateľmi bratského sveta!
 7. deň streda (27. septembra)
  Biblia nás povzbudzuje zastávať sa sirôt, vdov a cudzincov. Sme si vedomí,
  Pane, koľko bolestí, bied, chorôb a konfliktov ťaží našich bratov a sestry…
  Daj nám súcitné srdce a otvorené ruky, aby sme dokázali pomáhať tým,
  ktorí sú na pomoc odkázaní a aby sme neupadli do pasce kolektívneho
  sebectva, ktoré dusí celú spoločnosť!
 8. deň štvrtok  (28. septembra)
  Pane, pozval si nás k úžasnému dobrodružstvu mať podiel na formovaní
  sveta, ktorý si ty stvoril. Pomôž nám využívať v slobode a kreativite všetky
  naše dary a talenty pre dobro našich bratov a sestier, pre dobro celej
  spoločnosti! Pomôž nám rásť v pokore, ktorú nezničia ani vlastné chyby
  a nedostatky!
 9. deň piatok (29. septembra)
  Pane, sme ľuďmi krásnej perspektívy. Ty si nás stvoril, aby sme po tomto
  pozemskom putovaní prišli k tebe, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde
  nájdeme naplnenie, aké si teraz ani nevieme predstaviť. Pomôž nám byť
  stále dvomi nohami na tejto zemi, a posudzovať veci tohto sveta z tvojej
  perspektívy!