Categories: Akcie

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská
penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných
odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:

 • postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu,
  ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú
  pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú
  svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky
  a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv.
  Otca. Odpustky získajú hneď.
 • zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú
  riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí
  koronavírusom.
 • ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo
  aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu
  alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj
  úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
 • umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak
  sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si
  uctia kríž (ostatné podmienky dopĺňa Cirkev).

Nóta Apoštolskej penitenciárie o sviatosti zmierenia v čase aktuálnej pandémie

 • Aj v súčasnej dobe platí riadny spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia.
 • Čo najskôr nech kňazi veriacim vysvetlia, že ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.
 • Ak niet času na vypočutie svätej spovede a nebezpečenstvo smrti je blízke, možno udeliť rozhrešenie viacerým penitentom, a to na základe súhlasu biskupa. V platnosti ostáva votum sacramenti (rozhodnutie vyspovedať sa aspoň z ťažkých hriechov) hneď, keď to bude možné.

Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu; požehnanie Urbi et Orbi

Prosíme informovať našich veriacich: Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa
na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie.
Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie.
V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na Námestí sv. Petra vo Vatikáne adorácia
Oltárnej sviatosti, Svätý Otec pritom udelí požehnanie Urbi et Orbi, pričom bude možné
získať úplné odpustky.