Farnosť Mútne

Ekonomika a hospodarstvo farnosti
Pastoračný list duchovného otca Marcela PDF Tlač Email
Sobota, 24 Január 2009 14:06

Drahí veriaci!
Minulý rok, bol pre nás bohatý na mnohé duchovné udalosti. Týka sa to detí, mládeže, rodiny, starých ako aj chorých. Predsa by som len chcel na niektoré veci poukázať.

 
Stanovy hospodárskej rady farnosti PDF Tlač Email
Streda, 17 Spetember 2008 12:09

Stanovy hospodárskej rady farnosti

Úvodné ustanovenia

1. V každej farnosti existuje „hospodárska rada farnosti“. Vo farnosti, ktorá má filiálku, existuje aj „hospodárska rada filiálky“ a tiež „hospodárska rada celej farnosti“.

2. Ak sa v týchto stanovách spomína „hospodárska rada“, treba pod týmto rozumieť „hospodársku radu farnosti“ ako aj „hospodársku radu filiálky“, nie však „hospodársku radu celej farnosti,“ o ktorej platia osobitné ustanovenia uvedené v týchto stanovách.

3. Ustanovenie hospodárskej rady vo farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva (kán. 537).

4. Ak sa v týchto stanovách spomína farár, myslí sa tým nielen farár, ale aj správca farnosti.

5. Pod pojmom cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti (bez filiálky), ako aj spoločenstvo veriacich filiálky (bez veriacich farnosti). Pod pojmom celá cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti i filiálky spolu.

 Zloženie hospodárskej rady

1. Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady.

2. Volených členov, ktorých musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných členov, slobodne volia veriaci cirkevnej obce. Aktívne volebné právo i pasívne volebné prá- vo má každý plnoletý člen cirkevnej obce. Volebnú komisiu menuje farár. Spomínaná komisia v nedeľu rozdá čisté volebné lístky opatrené pečaťou farského úradu a na nasledujúcu nedeľu ich pozbiera a spočíta hlasy. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov.

3. Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár, avšak menovaných členov musí byť vždy o jedného menej, než volených členov.

4. Všetci členovia hospodárskej rady, menovaní aj zvolení, zložia sľub pred svojím farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú vykoná- vať svedomite, čestne a zodpovedne.

5. Hospodárska rada volí spomedzi svojich členov tajomníka, ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti hospodárskej rady.

Zánik členstva

1. Každý člen hospodárskej rady sa môže dobrovoľne zrieknuť svojho členstva. K platnosti zrieknutia sa však vyžaduje, aby bolo prijaté fará- rom.

2. Ak sa niektorý člen hospodárskej rady nezúčastní počas jedného roka na zasadaniach rady, môže ho farár odvolať. K platnosti odvolania sa však vyžaduje, aby si farár vypo- čul stanovisko ostatných členov hospodárskej rady a obdržal na tento úkon licenciu diecézneho biskupa. Až potom pristúpi k voľbe alebo menovaniu nového člena podľa toho, či bol odvolaný menovaný alebo volený člen hospodárskej rady.

Zánik hospodárskej rady

1. Hospodárska rada zaniká po uplynutí piatich rokov. Po uplynutí tejto časovej lehoty farár do dvoch mesiacov je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.

2. Pre nefunkčnosť alebo pre zneužívanie právomoci môže hospodársku radu rozpustiť diecézny biskup na návrh farára. Do jedného roka od rozpustenia je farár povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.

Rozhodnutia hospodárskej rady

1. Hospodárska rada rozhoduje na zasadaniach. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu povinnosti, ale iba poradenstva, pokiaľ nie je ustanovené niečo iné vo všeobecnom alebo partikulárnom práve.

2. Riadne zasadania hospodárskej rady sa konajú dva razy do roka. Mimoriadne zasadania sa konajú podľa potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý stanovuje aj program zasadania.

3. Zasadanie hospodárskej rady je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zvolaných členov rady.

4. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady k určitej záležitosti, má zvolať zasadanie rady a vypočuť si stanovisko každého z prítomných členov (kán. 127 KKP).

5. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný k platnosti určitého úkonu mať súhlas hospodárskej rady, je povinný zvolať zasadanie hospodárskej rady a dať rade o záležitosti hlasovať. Za prijaté sa považuje to, čo hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak by pri hlasovaní došlo k rovnosti, rozhodne o veci svojím hlasom farár (kán. 127 KKP).

6. Z každého zasadania hospodárskej rady má byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje farár a tajomník.

ÚLOHY HOSPODÁRSKEJ RADY

1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 KKP). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojím farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitostí.

2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.

3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana.

4. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch: - pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola, - pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary, - pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci, - pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 2000 €.

5. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

 

 

 
Hospodárska rada farnosti - členovia PDF Tlač Email
Streda, 17 Spetember 2008 10:43

Radi by sme Vám predstavili členov ekonomickej a hospodárskej rady farnosti Mútne:

 


Kto je online?

Máme hostí: 88 pripojení

Prihlasovací formulár

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes499
mod_vvisit_counterVčera2184
mod_vvisit_counterTento týždeň6544
mod_vvisit_counterMinulý týždeň15324
mod_vvisit_counterTento mesiac43682
mod_vvisit_counterMinulý mesiac82232
mod_vvisit_counterSpolu5463683

Dnes je: 21.09.2018